facebook script
Plusy i minusy szkoleń BHP online

Obowiązkowe szkolenia BHP są zmorą dla Pracowników. Forma i treść często zniechęca kursantów, przedsiębiorcy je bagatelizują, a wykładowcy głowią się, jak przyciągnąć uwagę szkolonych. Z pomocą być może przychodzi… e-learning. Z roku na rok firm korzystających i zadowolonych z tego rozwiązania jest coraz więcej. Do tego w epoce epidemii udrożniono nowe możliwości i teraz szkolenia BHP online są o wiele łatwiejsze do realizacji.

Czy można odbyć szkolenia BHP przez internet? Czy warto skorzystać z tej technologii? Czy każdy typ szkolenia BHP dla dowolnej branży można zrealizować w formie e-learningu? Co na to polskie prawo? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedzi na te pytania.

Czym są szkolenia BHP?

Szkolenia BHP są elementem onboardingu – wdrożenia stanowiskowego i przygotowania nowego Pracownika do pełnienia konkretnych funkcji na określonym stanowisku. Zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia BHP zapewniają Pracownikom znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: szkodliwych czynników, czy właściwego zachowania w odpowiednich sytuacjach. Zapobiegają wypadkom i chorobom zawodowym. 

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne,
 2. instruktaż stanowiskowy.

Program szkoleń BHP

Pracodawca, najczęściej korzystając z pomocy służby BHP, ma obowiązek opracować szczegółowe programy szkoleń BHP. Nie mogą być to tylko ogólnikowo potraktowane kwestie, poruszone w programach ramowych w przepisach. Muszą wynikać ze specyfiki funkcjonowania konkretnego zakładu i uwzględniać konkretne, specyficzne dla danego stanowiska zagrożenia wraz z metodami ich redukcji.

Szkolenie wstępne ogólne

Głównym celem szkolenia wstępnego ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi regulacjami z zakresu BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, z przepisami oraz zasadami BHP danego zakładu pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny może prowadzić:

 • pracownik służby BHP,
 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby,
 • pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, występującymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie BHP powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.

Czy Pracodawca sam może przeprowadzić szkolenia BHP?

Pracodawca zatrudniający do 50 pracowników może pełnić zadania służby BHP, pod warunkiem, że jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców, wykonujących zadania służby BHP, zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jaką kategorię ryzyka ma Twoja firma?

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarcze 2
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne 3
Edukacja 3
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3
Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkując wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 3
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 2
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3
Informacja i komunikacja 3
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3
Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 3
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 3
Produkcja odzieży 3

Okresowe szkolenia BHP – jak często?

 • nie rzadziej niż raz w roku: dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,
 • nie rzadziej niż raz na 3 lata: dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat: dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej służby, innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP,
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat: dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenia okresowe BHP podczas pandemii coronavirusa

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP przypada:

1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,

termin na wykonanie szkoleń, liczony od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, zostaje przedłużony o 60 dni.

Jak realizować szkolenia BHP?

Szkolenia BHP docelowo można realizować jako:

 • instruktaż,
 • kurs,
 • samokształcenie kierowane (furtka dla szkoleń BHP online),
 • seminarium.

Dla kogo są szkolenia BHP?

Zaleca się przeprowadzanie szkoleń BHP dla:

 • kierowników, brygadzistów, szefów Zespołów,
 • inżynierów i technologów,
 • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wszelkich zawodów, które są narażone na szkodliwe dla zdrowia czynniki.

Czy można realizować szkolenia BHP online?

Tak, choć do tej pory nie można było w takiej formie realizować wszystkich typów szkoleń BHP. W myśl rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartego w Tarczy Antykryzysowej 2.0 samokształcenie kierowaneprzeprowadzenie szkoleń wstępnych BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest dopuszczalne.

Niedopuszczalne szkolenia BHP online

Z możliwości realizacji szkoleń BHP w formie e-learningu wyłączony jest instruktaż stanowiskowy:

 • pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym,
 • pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
 • pracowników przenoszonych na stanowisko robotnicze lub zagrożone czynnikiem niebezpiecznym,
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Co to jest czynnik niebezpieczny?

Czynnik niebezpieczny to taki, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka, bądź zejścia śmiertelnego. Przykładowe czynniki niebezpieczne to:

 • śliskie, nierówne powierzchnie,
 • spadające i ruchome przedmioty, części urządzeń i środki transportu,
 • ostre narzędzia, naroża i krawędzie wyposażenia,
 • ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy),
 • prąd elektryczny i niebezpiecznie preparaty chemiczne.

Co to jest samokształcenie kierowane?

Samokształcenie kierowane to forma, w której uczeń sam zdobywa wiedzę na bazie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia BHP np. przez internet. Ważne jest, aby obowiązkowo zapewnić kursantom możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym i komplet materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia BHP online. Szczegółowo opisane przepisy prawa o szkoleniach BHP znajdziesz tutaj.

Szkolenia BHP online podczas epidemii Coronavirusa

Główny Inspektorat Pracy wydał orzeczenie, w którym dopuszcza przeprowadzenie także szkoleń wstępnych BHP w formie e-learningu. Ocenia, że działania Pracodawców w tym zakresie i w takiej formule nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa wśród Pracowników, a nawet je zwiększyć, minimalizując zarażenie się SARS-CoV-2. Na co pozwolił GIP?

„Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.”

„Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.”

Przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

Utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.”

Plusy e-szkoleń BHP

 • elastyczność (szkolenia, kiedy chcesz, gdzie chcesz, 24/7, dla dowolnej liczby osób)
 • ciekawsza forma (więcej interakcji, motywacji do działania, nowe technologie, np. VR/AR)
 • oszczędność czasu i pieniędzy (brak kosztów najmu sal, czy logistyki)
 • lepsze dostosowanie formy i treści dla seniorów lub osób niepełnosprawnych
 • duża dostępność różnych programów, platform, dostawców (przetestuj kilka rozwiązań i wybierz dla Ciebie najlepsze)

Minusy e-szkoleń BHP

 • problemy technologiczne (musisz zapewnić sprzęt, który pozwoli na ukończenie szkolenia w terminie i dopuszczenie Pracownika do pracy)
 • w formie online mogą odbyć się jedynie szkolenia okresowe, natomiast wstępne muszą być realizowane stacjonarnie

Jak wygląda szkolenie BHP online?

Twoi Pracownicy dostają dostęp do internetowej platformy e-learningowej (LMS), gdzie po zalogowaniu przy użyciu indywidualnego loginu i hasła otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych. Po przejściu przez wszystkie moduły muszą przejść wewnętrzny egzamin, weryfikujący, zdobytą wiedzę. Jego zaliczenie daje certyfikat ukończenia szkolenia.

Dostawca rozwiązań e-learningowych może udostępnić Ci gotowe, uniwersalne szkolenia online (BHP dla kadry zarządzającej, dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla pracowników inżynieryjno-technicznych) lub stworzyć dla Ciebie dedykowane kursy online o BHP.

Technologia pozwala nam dziś na szybsze i tańsze szkolenie naszych Pracowników w zakresie BHP. Sami we własnej firmie również korzystamy z takiej możliwości i możemy zapewnić, że… to działa. Trzeba tylko zadbać o wszelkie aspekty formalne i technologiczne.

Szukasz szkoleń BHP online? Skontaktuj się z nami przez poniższy formularz kontaktowy, aby uzyskać dostęp do platformy LMS ze szkoleniami BHP.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Ewa Pułaczewska

Sprzedaż zagraniczna / International sales

+48 42 279 70 20

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Małgorzata Solarska

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 790 228 636

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-305, ul. Tuszyńska 98. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami