facebook script

Nowości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) w związku z korzystaniem przez nich z witryny spółki GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź, dostępnej pod adresem internetowym www.gromar.eu (dalej: Serwis).
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników.

§ 2
DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez Użytkowników wypełniających formularz kontaktowy: imię i nazwisko, telefon, e-mail, wielkość firmy oraz ewentualne dane wskazane w treści wiadomości (dalej: Dane osobowe).
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź (dalej: Administrator danych).
 3. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@gromar.eu, pod numerem telefonu +48 42 279 70 20.
 4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Ewy Pisarskiej (dalej: IOD). Użytkownicy mogą skontaktować się z IOD za pośrednictwem: poczty elektronicznej- privacy@gromar.eu, pod numerem telefonu- +48 42 279 70 20.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator danych korzysta z narzędzi analitycznych, które służą do gromadzenia informacji na temat aktywności użytkowników na stronie internetowej Serwisu, takich jak odwiedzone podstrony Serwisu, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło użytkownika, informacje o profilu użytkownika, konwersja, sesje wideo użytkowników czy czas spędzony na stronie internetowej Serwisu.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności w celu zapoznania się przez Administratora danych z treścią wiadomości przesłanych przez osoby wypełniające formularz kontaktowy i udzielenia mu stosownej odpowiedzi.
 8. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym.
 9. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 10. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych, w tym wysyłanych za pośrednictwem urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 11. Zgody wyrażone przez Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@gromar.eu lub privacy@gromar.eu
 12. W przypadku udostępnienia Danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym, Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla jej udzielenia, chyba że z przesłanej wiadomości w sposób jednoznaczny wynikać będzie niezbędność i celowość przechowywania danych przez dłuższy czas.
 13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§ 3
PRAWO KONTROLI

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Uprawnienia wskazane w § 4 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@gromar.eu lub privacy@gromar.eu
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, a także w celu przygotowania procedur na wypadek stwierdzenia naruszenia Danych osobowych oraz potwierdzenia wdrożenia wymaganych środków w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator opracował Politykę bezpieczeństwa zawierającą niezbędne procedury i działania zapewniające realizację obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

§ 5
PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.
 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 4. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu lub całkowicie uniemożliwić jego wyświetlenie.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Użytkowników o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Serwisu.