facebook script

Nowości

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.GROMAR.EU

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) w związku z korzystaniem przez nich z witryny spółki GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź, dostępnej pod adresem internetowym www.gromar.eu (dalej: Serwis).

 2. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tychże danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 3. Dane udostępniane przez Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza sytuacjami prawem przewidzianymi.

 4. Za wyraźną zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych.

 5. Poprzez cele marketingowe Użytkownicy i Serwis rozumieją w szczególności: promocje, szczegóły dotyczące oferty Serwisu, aktualizację oferty, aktualizacje systemów. Komunikaty takie zostaną dostarczone np. za pomocą kanałów elektronicznych typu poczta e-mail, telefon, sms.

 6. Administratorem Danych Osobowych zawartych w Serwisie jest GroMar sp. z o.o. na stanowisku Administrator systemów.

 7. Ochrona danych osobowych realizowana jest w szczególności poprzez zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne oraz oprogramowanie systemowe.

 8. Poprzez utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym rozumie się dołożenie należytej staranności celem zapewnienia ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie.

  1. poufność danych – uniemożliwienie dostępu do danych nieupoważnionym osobom,

  2. integralność danych – zapobieżenie samowolnemu zmodyfikowaniu lub zniszczeniu danych osobowych przez podmiot do tego nieuprawniony,

  3. rozliczalność danych – jednoznaczne powiązanie czynności podejmowanych przez Użytkownika z jego danymi osobowymi,

  4. integralność systemu – nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej,

  5. dostępność informacji – zapewnienie osobom upoważnionym dostępu do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne.

 9. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych.

 10. Administrator Danych Osobowych ma prawo do powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania tychże danych w oparciu o pisemną umowę cywilnoprawną na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 11. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników. Niepodanie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem lub podanie danych nieprawdziwych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Serwis, w tym w szczególności nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika.

 12. Serwis wprowadził następujące zabezpieczenia organizacyjne:

  1. sporządzono i wdrożono Politykę Prywatności,

  2. do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych bądź osobę przez niego upoważnioną,

  3. osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,

  4. osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,

  5. przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych,

  6. przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych.

 13. Serwis wprowadził następujące zabezpieczenia techniczne:

  1. Serwis dostępny jest wyłącznie przy użyciu bezpiecznego połączenia HTTPS,

  2. Serwery chronione są przez odpowiednie oprogramowane antywirusowe i firewall,

  3. Komputery na których przetwarzane są dane osobowy posiadają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualnymi bazami wirusów,

 14. Każdy pracownik lub współpracownik Serwisu został pouczony, iż w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązany jest poinformować o tej okoliczności Administratora Danych Osobowych.

 15. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie, co może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług oferowanych przez Serwis.

 16. Serwis korzysta z plików cookies.

 17. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 18. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.

 19. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu lub całkowicie uniemożliwić jego wyświetlenie.

 20. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Informacje o zmianach w Polityce prywatności udostępniane będą z czternastodniowym wyprzedzeniem, w sposób zrozumiały i widoczny.