facebook script

Słownik HR

Słownik HR
Spis treści
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

A

Augmented Reality (AR)

Rozszerzona rzeczywistość to rodzaj nowoczesnej technologii, coraz częściej wykorzystywanej w szkoleniach e-learningowych, stanowi połączenie elementów świata realnego oraz wirtualnej rzeczywistości (VR). Aby w praktyce doświadczyć możliwości AR wystarczy sprawny smartfon i odpowiednia aplikacja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniu AR w biznesie, przeczytaj naszej case study z firmą Skriware oraz zobacz grę mobilną, którą dla nich przygotowaliśmy.

Asynchroniczne szkolenia

Szkolenia online w formie asynchronicznej nie wymagają jednoczesnego udziału ucznia i trenera. Są umieszczane na platformie e-learningowej, dzięki czemu kursanci mogą przyswajać wiedzę we własnym tempie, samodzielnie uczyć się kiedy i jak chcą oraz w dowolnym momencie wrócić do tematu i powtórzyć go.

B

Blended learning

Blended learning określany też jako B-learning, to metoda kształcenia, która łączy nauczanie zdalne z tradycyjnymi aktywnościami, prowadzonymi stacjonarnie. Wzajemny stosunek tych dwóch elementów może być różny w zależności od od potrzeb kursantów i trenera oraz treści kształcenia.

C

Compliance

Compliance to system, którego celem w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Zajrzyj też po więcej informacji na temat compliance w firmie i tego, jak go wdrożyć w organizacji.

D

Distance learning

Nauczanie na odległość. Dawniej: kształcenie korespondencyjne, dziś najczęściej rozumie się tutaj zdalne nauczanie, kształcenie na odległość (KNO).

E

Edutainment

Edutainment, czyli edurozrywka. Oznacza połączenie edukacji i rozrywki (z ang. education i entertainment). Obejmuje działania, mające na celu przede wszystkim edukację, ale do przekazania treści wykorzystujące formę rozrywki.

E-learning

E-learning, czyli kształcenie online lub e-edukacja. W tym wypadku ukończenie kursu lub zdobycie oczekiwanych kwalifikacji nie wymaga fizycznej obecności kursanta w placówce kształcącej, dzięki czemu niweluje się bariery w dostępie do edukacji. Głównym celem e-learningu jest przesyłanie i dostarczanie wiedzy na odległość w jak najkrótszym czasie, by w konsekwencji podnieść efektywność pracy. Główny ciężar nauki spoczywa w tym przypadku na uczącym się, a nie na nauczycielu.

E-podręczniki

Platforma e-podręczniki.pl, obecnie jako zpe.gov.pl – Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej.  To całe środowisko uczenia się i nauczania. Daje możliwość pracy w grupach/klasach i dopasowuje się do indywidualnego stylu nauki ucznia. E-podręczniki to również elektroniczne materiały edukacyjne zgodne z podstawą programową, zatwierdzoną przez MEN, spełniające funkcje: informacyjne, poznawcze, badawcze i samokształceniowe, zawierające multimedialne treści i zasoby: audio, wideo, grafika, interaktywne testy i quizy. Mogą być używane przy wykorzystaniu komputera oraz urządzeń mobilnych z dostępem do sieci internetowej.

Exit interview

Exit interview to rozmowa z odchodzącym z organizacji pracownikiem, przeprowadzana zarówno w sytuacji, gdy pracodawca zwalnia pracownika, jak i przy  rezygnacji z pracy przez pracownika. Głównym celem exit interview, będącym elementem offboardingu, jest poznanie przyczyny odejścia pracownika z organizacji, dzięki czemu można zdiagnozować, co nie działa w naszej firmie. Pozwoli to nie tylko na przeciwdziałanie rotacji pracowników, lecz również na ogólne usprawnienie przedsiębiorstwa.

F

Facylitacja

To proces zwiększania efektywności pracy grupy w realizacji zamierzonych celów poprzez wsparcie zespołu w rozpoznaniu problemu, określeniu możliwych rozwiązań oraz w podejmowaniu decyzji i przygotowaniu planu działań. Facylitacja ma spowodować, że działania grupy będą maksymalnie efektywne i skuteczne.

Feedback

Informacja zwrotna, którą pracownikowi przekazuje przełożony. Zawiera ona ocenę pracy, określa mocne i słabe strony pracownika, daje informację o tym, jakie aspekty należy rozwijać, a co jest do poprawy.

Feedforward

Koncepcja, którą zaproponował jeden z najważniejszych specjalistów ds. zarządzania, prof. Marshall Goldsmith, który jako pierwszy powiedział, że “łatwiej pokazać ludziom, jak zrobić coś lepiej, niż udowadniać, że nie mają racji”. Zamiast tradycyjnego komentowania i oceniania przełożony podkreśla pozytywne aspekty pracy, które Pracownik powinien rozwijać i doskonalić. Feedforward to narzędzie, które ma oceniać i rozwijać kompetencje Pracowników podczas rozmów “one to one”, zarówno offline, jak i online. To rodzaj informacji zwrotnej, która może być świetnym uzupełnieniem klasycznego feedbacku.

G

Grywalizacja

Formuła programów współzawodnictwa i e-learningu, oparta na mechanizmach znanych z gier komputerowych. Grywalizacja umożliwia stworzenie długofalowego mechanizmu motywującego graczy do ciągłej poprawy swoich wyników, wchodzenia na kolejne levele, zdobywania punktów, odznak. Obecnie jest uznawana za jedno z najskuteczniejszych narzędzi do wzmacnia zaangażowania i motywacji zarówno pracowników, Klientów czy też Partnerów biznesowych.

H

Hybrydowe nauczanie/kształcenie

Mieszany system nauki, wykorzystujący zarówno e-learning, jak i naukę stacjonarną. Patrz: blended learning. 

I

IDD

Insurance Distribution Directive, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, która została implementowana na polski obszar prawny jako Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2018 roku.  Dyrektywa wprowadziła obowiązek doskonalenia zawodowego dla podmiotów, będących uczestnikami rynku ubezpieczeniowego. Obowiązek szkoleń IDD dotyczy m.in. agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Więcej informacji o IDD znajdziesz w naszym artykule.

Instructional design

Projektowanie instruktażowe, znane również jako projektowanie systemów instruktażowych (ISD).  Proces ten skupia się na tym, by szkolenie było ciekawe, efektywne i angażujące uczestników. Takie szkolenie ma zaspokoić potrzeby odbiorców i sprosta ich oczekiwaniom.

K

Komunikacja synchroniczna / asynchroniczna

Rodzaj komunikacji, wymagający/niewymagający równoczesnego kontaktu uczestników.

L

Learning & Development

Strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Jest to proces, którego celem jest wyposażenie pracowników w konkretne umiejętności i kompetencje. Tak rozwijany zespół może skutecznie działać na rzecz osiągnięcia założonych przez organizację celów biznesowych.

M

Microlearning

Małe porcje wiedzy przekazywane w krótkich odstępach czasu, np. posty w social media, krótkie maile. Szeroki dostęp do urządzeń mobilnych pozwala na przyswajanie tak przygotowanej wiedzy w każdej chwili np. przy porannej kawie, wymaga mało czasu, który musi poświęcić użytkownik. Po stronie twórców wymaga zastosowania specyficznych form i podawania wiedzy w pigułce.

Mobile learning / m-learning

Nauka zdalna za pośrednictwem urządzeń mobilnych, przenośnych, np. laptop lub smartfon.

Model 3D

Model 3D to matematyczne przedstawienie dowolnego obiektu w trójwymiarze. Technicznie, jest to komputerowo stworzona siatka geometryczna, która umożliwia zaprojektowanie obiektu przestrzennego. 

Modele 3D są wykorzystywane do prezentowania i wizualizacji rzeczywistych obiektów, np. maszyn, sprzętu czy złożonych narzędzi, a także skomplikowanych procesów ich obsługi. Są rodzajem multimediów interaktywnych i mogą być wykorzystywane jako element gier szkoleniowych, w tym gier pracowniczych, ale także w wirtualnej rzeczywistości, symulacjach, filmach instruktażowych, szkoleniach dedykowanych czy innych rozwiązaniach o charakterze edukacyjnym. 

Modele 3D mają szerokie zastosowanie w wielu branżach, zwłaszcza w budownictwie, architekturze i nieruchomości, gdzie wspierają proces projektowania i wizualizacji, ale także w branży medycznej i obrazowaniu naukowym. 

O

Onboarding

Wdrożenie stanowiskowe Pracownika, realizowane m.in. poprzez e-learning. Dzięki niemu nowi pracownicy nabywają niezbędną wiedzę, umiejętności i zachowania, aby produktywnie funkcjonować w organizacji.

Offboarding

Proces opuszczenia organizacji przez pracownika. Może obejmować transfer wiedzy i uprawnień pomiędzy odchodzącym a osobą, która przejmuje jego obowązki; exit interview oraz zwrot jakiejkolwiek własności firmy.

Outplacement

Program wsparcia firmy dla zwalnianych pracowników, obejmujący działania, które wspierają odchodzących w radzeniu sobie z odejściem z pracy i w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Szczególnie istotny w przypadku zwolnień grupowych.

P

Pigułka wiedzy

Krótki, konkretny materiał, dostarczany kursantowi szybko, prosto i skutecznie. Ogromną zaletą tej formy edukacji jest możliwość przekazywania jej również za pomocą urządzeń mobilnych i “just-in-time”. 

R

Reskilling

Rozwój w nowym obszarze, proces nabywania kompetencji, niezbędnych do wykonywania nowych obowiązków i pełnienia innej niż dotąd roli w organizacji. Potrzeba reskilingu może zaistnieć np. wtedy, gdy w firmie pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne (narzędzia, programy itp.), które mają ułatwić pracę, a pracownik nie miał z nimi wcześniej styczności.

S

SCORM

SCORM, czyli Sharable Content Object Reference Model to standard zapisu danych w e-learningu, ujednolicający szkolenia tworzone na różnych systemach i w różnych oprogramowaniach.

Synchroniczne szkolenia

Szkolenie synchroniczne zakłada udział zarówno trenera, jak i ucznia, więc musi odbyć się na żywo. Może być prowadzone wirtualnie (np. jako webinar lub spotkanie online) albo stacjonarnie. Taka forma pozwala na bezpośredni kontakt prezentera z kursantem i prowadzanie m.in. warsztatów online, podczas których można prowadzić dyskusje, pokazywać prezentacje, tablicę, zadawać pytania

Social learning

Społeczne uczenie się. Teoria społecznego uczenia się, zaproponowana przez Alberta Bandurę, zakłada, że uczymy się poprzez obserwację zachowań innych ludzi, modelujemy i naśladujemy ich zachowania, postawy i reakcje emocjonalne innych.

T

Talent management

Zarządzanie talentami, strategia i proces pozyskiwania oraz szkolenia i utrzymywania najlepszych Pracowników. Strategia ta zakłada wydobywanie z zatrudnionych ich ukrytych talentów, proces jest realizowany w celu maksymalizowania zysków i konkurencyjności organizacji.

Tutor

W e-learningu wirtualna postać, stworzona jako narrator szkolenia i towarzysz ucznia podczas kursu. Znany także jako wirtualny agent.

W

Webinarium

Webinar (w dosłownym tłumaczeniu: seminarium internetowe) to nic innego jak rodzaj wykładu prowadzonego w Internecie. Przewagą tego rozwiązania jest właśnie możliwość kontaktu i komunikacji pomiędzy trenerem lub inną osobą prezentującą, a uczestnikami webinaru.

Prezenter ma wiele możliwości zaangażowania uczestników, takich jak:

 • omówienie tematu szkolenia i poszczególnych zagadnień dzięki transmisji audio i wideo,
 • wgranie prezentacji, którą będzie na żywo komentować,
 • udostępnienie swojego ekranu komputera i pokazanie sposobu pracy lub korzystania z systemu czy danej aplikacji, przydatne rozwiązanie w nauczaniu obsługi różnych narzędzi online,
 • wgranie materiałów do pobrania dla uczestników,
 • korzystanie z tablicy, na której można rysować,
 • komunikacja z uczestnikami za pomocą czatu,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • nagrywanie materiału do ponownego wykorzystania.

To właśnie ostatnia opcja pozwoli Ci zastosować jeden materiał zarówno do szkoleń synchronicznych, jak i asynchronicznych. Nagranie z webinaru warto wykorzystać nie tylko dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu na żywo w celu powtórki i utrwalenia wiedzy, ale także jako materiał dla zupełnie nowych kursantów. Możesz w ten sposób przygotować uniwersalny materiał wprowadzający przed szkoleniem docelowym i wprowadzić go do procesów onboardingowych.

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Virtual reality (VR) / wirtualna rzeczywistość  – trójwymiarowy obraz, tworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Kreowane komputerowo przedmioty, przestrzenie i zdarzenia są imitacją rzeczywistego lub fikcyjnego ale realnie wyglądającego świata, przez co wywołuje naturalne i realne doznania w odbiorcach.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Łukasz Filipowicz

Kierownik Zespołu Sprzedaży

+48 888 679 333

Małgorzata Solarska

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 790 228 636

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Ewa Pułaczewska

Sprzedaż zagraniczna / International sales

+48 42 279 70 20

Maciej Rożniata

HR Manager

+48 42 279 70 20

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-305, ul. Tuszyńska 98. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami