facebook script

Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Kontrahenci

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze wymagania art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot:
  GroMar Sp. z o. o.
  z siedzibą w Łodzi 93 – 193, ul. Milionowa 23
  REGON: 471628860
  Dane kontaktowe:
  GroMar Sp. z o. o.
  Milionowa 23
  93 – 193 Łódź
  tel.: + 42 279 70 20
  e-mail: info@gromar.eu
  W celu ułatwienia realizacji praw nadanych Tobie przez RODO Administrator uruchomił dedykowany adres poczty elektronicznej:  rodo@gromar.eu
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonania i obsługi zawartej umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:jeżeli jesteś wykonawcą umowy:
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów Administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;

  Jeżeli jesteś osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy:

  • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
 4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Twoje dane są zaufani partnerzy Administratora świadczący dla niego usługi:
  • hostingu;
  • serwisowe dla użytkowanego przez niego sprzętu komputerowego;
  • doręczeń;
  • obsługi płatności;
  • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 5. Okres przechowywania danych zależny jest od celu przetwarzania:
  • umowa – okres obowiązywania umowy;
  • po zakończeniu umowy:
  • okres konieczny do realizacji reklamacji i/lub roszczeń;
  • okres wynikający z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych i ustaw o rachunkowości);
  • do celów statystycznych i archiwalnych.
 6. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 7. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres; ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek konieczne w celu podpisanie i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych umowa nie będzie mogła być zawarta.
 10. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami