facebook script

Słownik

Słownik HR
Spis treści
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Y
 23. Z

A

Adaptive learning

Adaptive learning, inaczej uczenie adaptacyjne, to podejście edukacyjne, które wykorzystuje nowoczesne technologie i algorytmy, aby dostosować proces nauki do indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby uczącej się. Dzięki adaptive learning możliwe jest tworzenie spersonalizowanych materiałów edukacyjnych, które uwzględniają np. tempo i styl uczenia się, poziom wiedzy czy preferencje ucznia w zakresie metod nauczania.

Animacja 2D

Animacja 2D to proces tworzenia ruchomych obrazów i sekwencji, które są dwuwymiarowe, czyli mają tylko szerokość i wysokość. Jest to technika, w której obiekty, postacie i elementy są rysowane i animowane na płaskiej powierzchni, bez głębi trójwymiarowej. W e-learningu animacje 2D mogą służyć do wyjaśniania złożonych koncepcji, przedstawiania procesów i procedur czy tworzenia historii, które zawierają treści edukacyjne.

Animacja 3D

Animacja 3D to technika tworzenia ruchomych obrazów i sekwencji, które mają trójwymiarową głębię. W przeciwieństwie do animacji 2D, które są płaskie i mają tylko szerokość i wysokość, animacja 3D dodaje tworzonym obiektom trzeci wymiar, co wpływa na ich realistyczny wygląd. Animacje 3D są stosowane w nauce online do wizualizacji trudnych koncepcji, tworzenia realistycznych scenariuszy w szkoleniach symulacyjnych czy po prostu animowanych postaci, które przekazują treści edukacyjne w kreatywny sposób.

Artificial Intelligence (AI)

AI (Artificial Intelligence), czyli sztuczna inteligencja, to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem programów, które naśladują ludzką inteligencję i zdolności poznawcze. Sztuczna inteligencja sprowadza się do tworzenia algorytmów i modeli, które umożliwiają komputerom wykonywanie złożonych zadań, podejmowanie decyzji i uczenie się na podstawie danych.

Augmented Reality (AR)

Rozszerzona rzeczywistość to rodzaj nowoczesnej technologii, coraz częściej wykorzystywanej w szkoleniach e-learningowych, stanowi połączenie elementów świata realnego oraz wirtualnej rzeczywistości (VR). Aby w praktyce doświadczyć możliwości AR wystarczy sprawny smartfon i odpowiednia aplikacja. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zastosowaniu AR w biznesie, przeczytaj naszej case study z firmą Skriware oraz zobacz grę mobilną, którą dla nich przygotowaliśmy.

ATS

System ATS (Applicant Tracking System) to oprogramowanie stosowane przez firmy do zarządzania procesem rekrutacji i selekcji kandydatów. Narzędzie pomaga w skutecznym gromadzeniu, sortowaniu, analizowaniu i przetwarzaniu danych związanych z rekrutacją. Dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów, pozwala szybciej i bardziej efektywnie pozyskiwać nowych pracowników.

Audyt IT

Audyt IT to działania, które obejmują na badanie i ocenę infrastruktury informatycznej w firmie oraz jej wewnętrznych procedur. Celem przeprowadzenia audytów systemów informatycznych jest wskazanie, czy stosowane rozwiązania IT chronią zasoby organizacji i są zgodne z celami biznesowymi firmy.

Asynchroniczne szkolenia

Szkolenia online w formie asynchronicznej nie wymagają jednoczesnego udziału ucznia i trenera. Są umieszczane na platformie e-learningowej, dzięki czemu kursanci mogą przyswajać wiedzę we własnym tempie, samodzielnie uczyć się kiedy i jak chcą oraz w dowolnym momencie wrócić do tematu i powtórzyć go.

B

Blended learning

Blended learning określany też jako B-learning, to metoda kształcenia, która łączy nauczanie zdalne z tradycyjnymi aktywnościami, prowadzonymi stacjonarnie. Wzajemny stosunek tych dwóch elementów może być różny w zależności od od potrzeb kursantów i trenera oraz treści kształcenia.

C

Compliance

Compliance to system, którego celem w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. Zajrzyj też po więcej informacji na temat compliance w firmie i tego, jak go wdrożyć w organizacji.

Cykl Kolba

Cykl Kolba jest jedną z metod edukacyjnych, której podstawą jest przekonanie, że najskuteczniejszym sposobem zdobywania wiedzy jest nauka przez doświadczenie. Twórcą teorii jest David A. Kolb, amerykański badacz, który zaproponował metodę w latach 70. XX wieku, inspirują się twierdzeniami Johna Deweya, Jeana Piageta czy Kurta Lewina.

D

DEI

Strategia DEI ( Diversity – Equity – Inclusion) to strategia zarządzania różnorodnością w organizacji, która bazuje na równości i integracji. Strategia tego typu ta ma na celu wspieranie zasobów ludzkich w zakresie wellbeing oraz tworzenie sprawiedliwych polityk i procedur w firmie. Działanie to wspiera budowę kultury włączającej w firmie.

Distance learning

Nauczanie na odległość. Dawniej: kształcenie korespondencyjne, dziś najczęściej rozumie się tutaj zdalne nauczanie, kształcenie na odległość (KNO).

Dostępność cyfrowa

Dostępność cyfrowa w nauczaniu odnosi się do zapewnienia równości w korzystaniu z programów szkoleniowych online, platform e-learningowych lub innych narzędzi do nauki w sieci. Ma na celu eliminowanie barier i zapewnienie równych szans dla wszystkich uczestników szkoleń, niezależnie od ich umiejętności, języka, lokalizacji czy nawet stanu zdrowia.

E

Edutainment

Edutainment, czyli edurozrywka. Oznacza połączenie edukacji i rozrywki (z ang. education i entertainment). Obejmuje działania, mające na celu przede wszystkim edukację, ale do przekazania treści wykorzystujące formę rozrywki.

E-learning

E-learning, czyli kształcenie online lub e-edukacja. W tym wypadku ukończenie kursu lub zdobycie oczekiwanych kwalifikacji nie wymaga fizycznej obecności kursanta w placówce kształcącej, dzięki czemu niweluje się bariery w dostępie do edukacji. Głównym celem e-learningu jest przesyłanie i dostarczanie wiedzy na odległość w jak najkrótszym czasie, by w konsekwencji podnieść efektywność pracy. Główny ciężar nauki spoczywa w tym przypadku na uczącym się, a nie na nauczycielu.

E-podręczniki

Platforma e-podręczniki.pl, obecnie jako zpe.gov.pl – Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej.  To całe środowisko uczenia się i nauczania. Daje możliwość pracy w grupach/klasach i dopasowuje się do indywidualnego stylu nauki ucznia. E-podręczniki to również elektroniczne materiały edukacyjne zgodne z podstawą programową, zatwierdzoną przez MEN, spełniające funkcje: informacyjne, poznawcze, badawcze i samokształceniowe, zawierające multimedialne treści i zasoby: audio, wideo, grafika, interaktywne testy i quizy. Mogą być używane przy wykorzystaniu komputera oraz urządzeń mobilnych z dostępem do sieci internetowej.

Exit interview

Exit interview to rozmowa z odchodzącym z organizacji pracownikiem, przeprowadzana zarówno w sytuacji, gdy pracodawca zwalnia pracownika, jak i przy  rezygnacji z pracy przez pracownika. Głównym celem exit interview, będącym elementem offboardingu, jest poznanie przyczyny odejścia pracownika z organizacji, dzięki czemu można zdiagnozować, co nie działa w naszej firmie. Pozwoli to nie tylko na przeciwdziałanie rotacji pracowników, lecz również na ogólne usprawnienie przedsiębiorstwa.

Explainer video

Explainer video jest rodzajem filmu instruktażowego, który służy wyjaśnieniu określonej procedury lub zagadnienia, w możliwie jak najłatwiejszy i przystępny sposób. Explainer videos trwają zazwyczaj od kilkudziesięciu sekund do kilku minut i są popularnym narzędziem e-learningowym.

Extended reality (XR)

Extended reality to termin, łączący w sobie różne technologie, tj. wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR) i mieszana rzeczywistość (MR), które dostarczają użytkownikom interaktywne doświadczenia. XR ma zastosowanie w wielu obszarach, np. w rozrywce, szkoleniach, edukacji, medycynie. Może umożliwiać interakcję z wirtualnymi obiektami, symulację realistycznych scenariuszy i naukę w bezpiecznym środowisku przestrzeni trójwymiarowej.

F

Facylitacja

To proces zwiększania efektywności pracy grupy w realizacji zamierzonych celów poprzez wsparcie zespołu w rozpoznaniu problemu, określeniu możliwych rozwiązań oraz w podejmowaniu decyzji i przygotowaniu planu działań. Facylitacja ma spowodować, że działania grupy będą maksymalnie efektywne i skuteczne.

Feedback

Informacja zwrotna, którą pracownikowi przekazuje przełożony. Zawiera ona ocenę pracy, określa mocne i słabe strony pracownika, daje informację o tym, jakie aspekty należy rozwijać, a co jest do poprawy.

Feedforward

Koncepcja, którą zaproponował jeden z najważniejszych specjalistów ds. zarządzania, prof. Marshall Goldsmith, który jako pierwszy powiedział, że “łatwiej pokazać ludziom, jak zrobić coś lepiej, niż udowadniać, że nie mają racji”. Zamiast tradycyjnego komentowania i oceniania przełożony podkreśla pozytywne aspekty pracy, które Pracownik powinien rozwijać i doskonalić. Feedforward to narzędzie, które ma oceniać i rozwijać kompetencje Pracowników podczas rozmów “one to one”, zarówno offline, jak i online. To rodzaj informacji zwrotnej, która może być świetnym uzupełnieniem klasycznego feedbacku.

G

Gra biznesowa

Gra biznesowa to rodzaj interaktywnej gry szkoleniowej, która pozwala na naukę i rozwijanie umiejętności w określonym obszarze. Celem gier szkoleniowych jest przekazanie wiedzy i zdobywanie określonych kompetencji poprzez angażujące doświadczenia. Są wykorzystywane w kontekście szkoleń zawodowych, programów rozwoju osobistego, treningów sprzedażowych czy negocjacyjnych i mogą przybierać różne formy, tj. gry planszowe, symulacje komputerowe, gry mobilne czy wirtualna rzeczywistość.

Grywalizacja

Formuła programów współzawodnictwa i e-learningu, oparta na mechanizmach znanych z gier komputerowych. Grywalizacja umożliwia stworzenie długofalowego mechanizmu motywującego graczy do ciągłej poprawy swoich wyników, wchodzenia na kolejne levele, zdobywania punktów, odznak. Obecnie jest uznawana za jedno z najskuteczniejszych narzędzi do wzmacnia zaangażowania i motywacji zarówno pracowników, Klientów czy też Partnerów biznesowych.

H

Holistyka w biznesie

Holistyka w biznesie uwzględnia całościowe podejście do zarządzania organizacją. Opiera się na idei, według której firma powinna być postrzegana jako kompleksowy system, w którym różne elementy i procesy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Holistyka zakłada, że sukces organizacji zależy od synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami w firmie i uwzględnienia nie tylko aspektów finansowych, ale także społecznych, środowiskowych, etycznych i kulturowych.

HR Business Partner

Hr Business Partner (w skrócie HRBP) to osoba w dziale zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, której zadaniem jest nawiązanie strategicznego partnerstwa z innymi działami organizacji w celu wspierania osiągnięcia celów biznesowych. HRBP działa jako pośrednik między działem HR a innymi działami firmy, np. działem finansowym, operacyjnym, handlowym. Głównym celem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest zrozumienie potrzeb biznesowych i zapewnienie strategii HR, która przyczyni się do sukcesu organizacji.

Hybrydowe nauczanie/kształcenie

Mieszany system nauki, wykorzystujący zarówno e-learning, jak i naukę stacjonarną. Patrz: blended learning. 

I

IDD

Insurance Distribution Directive, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, która została implementowana na polski obszar prawny jako Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2018 roku.  Dyrektywa wprowadziła obowiązek doskonalenia zawodowego dla podmiotów, będących uczestnikami rynku ubezpieczeniowego. Obowiązek szkoleń IDD dotyczy m.in. agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. Więcej informacji o IDD znajdziesz w naszym artykule.

Immersja

Immersja to stan głębokiego zaangażowania lub zanurzenia w danym środowisku, doświadczeniu lub treści szkoleniowej. Może ona dotyczyć zarówno rzeczywistości fizycznej, jak i wirtualnej. Technologie immersyjne stosowane w szkoleniach z wykorzystaniem VR, AR lub gamifikacji sprawiają, że uczestnicy zostają “wchłonięci” w dane zagadnienie za sprawą realistycznej grafiki, dźwięku, fabuły czy określonych interakcji.

Inkluzywność

Inkluzywność w biznesie to tworzenia środowiska organizacji, w którym każda osoba ma prawo do równego traktowania, niezależnie od wieku, płci, tożsamości, statusu, narodowości, pochodzenia, wyznania, stanu zdrowia czy kondycji fizycznej. Inkluzywność promuje równość szans, akceptację, szacunek i godność wśród wszystkich pracowników firmy.

Instructional design

Projektowanie instruktażowe, znane również jako projektowanie systemów instruktażowych (ISD).  Proces ten skupia się na tym, by szkolenie było ciekawe, efektywne i angażujące uczestników. Takie szkolenie ma zaspokoić potrzeby odbiorców i sprosta ich oczekiwaniom.

K

Komunikacja synchroniczna / asynchroniczna

Rodzaj komunikacji, wymagający/niewymagający równoczesnego kontaktu uczestników.

L

Learning & Development

Strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Jest to proces, którego celem jest wyposażenie pracowników w konkretne umiejętności i kompetencje. Tak rozwijany zespół może skutecznie działać na rzecz osiągnięcia założonych przez organizację celów biznesowych.

M

Machine learning

Machine learning w edukacji online to wykorzystanie technik i algorytmów uczenia maszynowego do analizy danych, określenia wzorców nauki i lepszego dostosowania procesów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i preferencji osób uczących się. Machine learning umożliwia m.in. personalizację szkoleń, analizowanie postępów uczniów, czy wykrywanie trudności w przyswojeniu materiału szkoleniowego. Dzięki MR platformy e-learningowe mogą także rekomendować użytkownikom dodatkowe treści edukacyjne lub mierzyć skuteczność całych programów szkoleniowych.

Microlearning

Microlearning to małe porcje wiedzy przekazywane w krótkich odstępach czasu, np. posty w social media, krótkie maile. Szeroki dostęp do urządzeń mobilnych pozwala na przyswajanie tak przygotowanej wiedzy w każdej chwili np. przy porannej kawie, wymaga mało czasu, który musi poświęcić użytkownik. Po stronie twórców wymaga zastosowania specyficznych form i podawania wiedzy w pigułce.

Metaverse

Metaverse to wirtualna przestrzeń 3D, w której użytkownicy mogą poruszać się, podejmować interakcje i tworzyć wirtualne światy. Środowisko to można opisać również jako koncepcję, w której fizyczny świat i cyfrowy świat są ze sobą połączone, tworząc jedną wirtualną przestrzeń. Metaverse obejmuje szeroki zakres technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR), modele 3D, sztuczna inteligencja (AI) i zaawansowane interakcje społecznościowe. Pozwala użytkownikom na eksplorację cyfrowego świata, komunikację, handel, tworzenie treści i wiele innych działań w wirtualnym środowisku.

Mobile learning / m-learning

Nauka zdalna za pośrednictwem urządzeń mobilnych, przenośnych, np. laptop lub smartfon.

Model 3D

Model 3D to matematyczne przedstawienie dowolnego obiektu w trójwymiarze. Technicznie, jest to komputerowo stworzona siatka geometryczna, która umożliwia zaprojektowanie obiektu przestrzennego. 

Modele 3D są wykorzystywane do prezentowania i wizualizacji rzeczywistych obiektów, np. maszyn, sprzętu czy złożonych narzędzi, a także skomplikowanych procesów ich obsługi. Są rodzajem multimediów interaktywnych i mogą być wykorzystywane jako element gier szkoleniowych, w tym gier pracowniczych, ale także w wirtualnej rzeczywistości, symulacjach, filmach instruktażowych, szkoleniach dedykowanych czy innych rozwiązaniach o charakterze edukacyjnym. 

Modele 3D mają szerokie zastosowanie w wielu branżach, zwłaszcza w budownictwie, architekturze i nieruchomości, gdzie wspierają proces projektowania i wizualizacji, ale także w branży medycznej i obrazowaniu naukowym. 

O

Onboarding

Wdrożenie stanowiskowe Pracownika, realizowane m.in. poprzez e-learning. Dzięki niemu nowi pracownicy nabywają niezbędną wiedzę, umiejętności i zachowania, aby produktywnie funkcjonować w organizacji.

Offboarding

Proces opuszczenia organizacji przez pracownika. Może obejmować transfer wiedzy i uprawnień pomiędzy odchodzącym a osobą, która przejmuje jego obowązki; exit interview oraz zwrot jakiejkolwiek własności firmy.

Outplacement

Program wsparcia firmy dla zwalnianych pracowników, obejmujący działania, które wspierają odchodzących w radzeniu sobie z odejściem z pracy i w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Szczególnie istotny w przypadku zwolnień grupowych.

P

Pigułka wiedzy

Krótki, konkretny materiał, dostarczany kursantowi szybko, prosto i skutecznie. Ogromną zaletą tej formy edukacji jest możliwość przekazywania jej również za pomocą urządzeń mobilnych i “just-in-time”. 

R

Reboarding

Reboarding to proces ponownego włączania pracownika do organizacji po okresie nieobecności w pracy, związanej np. z urlopem macierzyńskim, zwolnieniem lekarskim, długotrwałą chorobą czy przerwą w karierze związaną z podróżowaniem. Celem reboardingu jest zapewnienie płynnego i efektywnego powrotu pracownika do pracy, ułatwienie reintegracji w zespole oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania obowiązków zawodowych.

Reskilling

Rozwój w nowym obszarze, proces nabywania kompetencji, niezbędnych do wykonywania nowych obowiązków i pełnienia innej niż dotąd roli w organizacji. Potrzeba reskilingu może zaistnieć np. wtedy, gdy w firmie pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne (narzędzia, programy itp.), które mają ułatwić pracę, a pracownik nie miał z nimi wcześniej styczności.

Rezyliencja

Rezyliencja to umiejętność radzenia sobie ze stresem, przeciwnościami, trudnościami i zmianami życiowymi. Oznacza zdolność do dostosowania się do trudnych sytuacji, wytrzymania presji i szybkiego powrotu do równowagi emocjonalnej i psychicznej po przejściu przez trudności.

Różnorodność

Różnorodność w biznesie to integracja różnych grup ludzi w miejscu pracy, uwzględniającą ich różnice w zakresie cech demograficznych, takich jak wiek, płeć, etniczność, orientacja seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie społeczne i kulturowe czy przynależność wyznaniowa. Pielęgnowanie różnorodności w organizacji ma na celu tworzenie otwartego i włączającego środowiska, w którym każdy pracownik jest doceniany, szanowany i traktowany równo.

S

SCORM

SCORM, czyli Sharable Content Object Reference Model to standard zapisu danych w e-learningu, ujednolicający szkolenia tworzone na różnych systemach i w różnych oprogramowaniach.

Serious game

Serious game, inaczej poważna gra, to gra, która realizuje cel edukacyjny, a nie jedynie rozrywkowy. Serious games to rodzaj gier szkoleniowych, które stosowane są w wysoce wyspecjalizowanych obszarach gospodarki, np. przemyśle czy medycynie. Bardzo często wykorzystują symulacje oraz technologie tj. wirtualna czy rozszerzona rzeczywistość.

Symulacja szkoleniowa

Symulacja w szkoleniach to technika edukacyjna, angażująca uczestników w interaktywne scenariusze, które naśladują rzeczywiste sytuacje lub zadania związane z danym obszarem szkoleniowym. Celem takiej symulacji jest umożliwienie uczącym się nabycia praktycznych umiejętności oraz nauki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w kontrolowanym środowisku.

Social learning

Społeczne uczenie się. Teoria społecznego uczenia się, zaproponowana przez Alberta Bandurę, zakłada, że uczymy się poprzez obserwację zachowań innych ludzi, modelujemy i naśladujemy ich zachowania, postawy i reakcje emocjonalne innych.

Storytelling

Storytelling w edukacji to wykorzystywanie opowieści i narracji jako narzędzia do przekazywania wiedzy, budowania zainteresowania i zaangażowania uczestników szkoleń w proces nauki. Polega na stosowaniu historii, narracji, przykładów i anegdot do przekazania informacji o danym zagadnieniu.

Synchroniczne szkolenia

Szkolenie synchroniczne zakłada udział zarówno trenera, jak i ucznia, więc musi odbyć się na żywo. Może być prowadzone wirtualnie (np. jako webinar lub spotkanie online) albo stacjonarnie. Taka forma pozwala na bezpośredni kontakt prezentera z kursantem i prowadzanie m.in. warsztatów online, podczas których można prowadzić dyskusje, pokazywać prezentacje, tablicę, zadawać pytania

T

Talent management

Zarządzanie talentami, strategia i proces pozyskiwania oraz szkolenia i utrzymywania najlepszych Pracowników. Strategia ta zakłada wydobywanie z zatrudnionych ich ukrytych talentów, proces jest realizowany w celu maksymalizowania zysków i konkurencyjności organizacji.

Tutor

W e-learningu wirtualna postać, stworzona jako narrator szkolenia i towarzysz ucznia podczas kursu. Znany także jako wirtualny agent.

U

Upskilling

Upskilling to doskonalenia umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji w celu poprawy efektywności zawodowej lub rozwoju kariery. Upskilling wiąże się z inwestycją w rozwój osobisty oraz uaktualnianiem swojej wiedzy w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy.

W

WCAG

Standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) są międzynarodowymi wytycznymi, które zostały opracowane w celu zapewnienia dostępności cyfrowej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Normy WCAG obejmują zalecenia dotyczące projektowania, tworzenia i publikowania treści internetowych, aby były one dostępne i użyteczne dla osób z różnymi umiejętnościami percepcyjnymi, ruchowymi i poznawczymi.

Webinarium

Webinar (w dosłownym tłumaczeniu: seminarium internetowe) to nic innego jak rodzaj wykładu prowadzonego w Internecie. Przewagą tego rozwiązania jest właśnie możliwość kontaktu i komunikacji pomiędzy trenerem lub inną osobą prezentującą, a uczestnikami webinaru.

Prezenter ma wiele możliwości zaangażowania uczestników, takich jak:

 • omówienie tematu szkolenia i poszczególnych zagadnień dzięki transmisji audio i wideo,
 • wgranie prezentacji, którą będzie na żywo komentować,
 • udostępnienie swojego ekranu komputera i pokazanie sposobu pracy lub korzystania z systemu czy danej aplikacji, przydatne rozwiązanie w nauczaniu obsługi różnych narzędzi online,
 • wgranie materiałów do pobrania dla uczestników,
 • korzystanie z tablicy, na której można rysować,
 • komunikacja z uczestnikami za pomocą czatu,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • nagrywanie materiału do ponownego wykorzystania.

To właśnie ostatnia opcja pozwoli Ci zastosować jeden materiał zarówno do szkoleń synchronicznych, jak i asynchronicznych. Nagranie z webinaru warto wykorzystać nie tylko dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu na żywo w celu powtórki i utrwalenia wiedzy, ale także jako materiał dla zupełnie nowych kursantów. Możesz w ten sposób przygotować uniwersalny materiał wprowadzający przed szkoleniem docelowym i wprowadzić go do procesów onboardingowych.

Wellbeing

Wellbeing w biznesie to podejście organizacji, które skupia się na stworzeniu zdrowego, zrównoważonego i wspierającego środowiska pracy dla pracowników oraz promowaniu ogólnego work-life ballance. Strategia wellbeing w firmach zakłada, że zadowoleni, zdrowi i zmotywowani pracownicy przynoszą korzyści organizacji, tj. zwiększona produktywność, zaangażowanie, większa lojalność, redukcja absencji oraz lepsza jakość pracy.

Wirtualna przymierzalnia

Wirtualna przymierzalnia (ang. Virtual Try-on) to cyfrowe narzędzie, które pozwala osobom kupującym na wirtualne testowanie i przymierzanie produktów, np. ubrań, butów, okularów, biżuterii czy kosmetyków. Rozwiązanie umożliwia obejrzenie konkretnego produktu bez wychodzenia z domu, dopasowanie rozmiaru oraz wirtualne sprawdzenie, jak dana rzecz wygląda na użytkowniku.

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Virtual reality (VR) / wirtualna rzeczywistość  – trójwymiarowy obraz, tworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Kreowane komputerowo przedmioty, przestrzenie i zdarzenia są imitacją rzeczywistego lub fikcyjnego ale realnie wyglądającego świata, przez co wywołuje naturalne i realne doznania w odbiorcach.

Work-life integration

Work-life integration polega na dążeniu do harmonijnego połączenia pracy i życia osobistego pracownika. Zamiast starać się utrzymać ostry podział między czasem spędzonym w pracy a czasem poza nią, koncepcja work life integration zakłada, że te dwie sfery mogą istnieć równocześnie i wzajemnie się uzupełniać.

Z

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą (ang. change management) jest systematycznym podejściem związanym z planowaniem, wdrażaniem i kontrolowaniem przebiegu zmian w firmie. Celem takiego zarządzania jest zaplanowanie odpowiedniej strategii zmiany oraz pomoc pracownikom w dostosowaniu się do nowych procedur, ustaleń, realiów rynkowych czy kultury organizacyjnej.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development lub sustainability) to zdolność społeczeństwa do wzrostu bez nadmiernego eksploatowania i wyczerpywania naturalnych zasobów Ziemi, które będą potrzebne do życia w przyszłości. Takie podejście w biznesie pozwala na zaspokojenie potrzeb teraźniejszości, wraz z poszanowaniem potrzeb następnych pokoleń.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami