facebook script

Nowości

pomagamy w zdobywaniu dofinansowań

Witamy w dziale dotyczącym Projektów UE, na które firma GroMar® otrzymała dotację. Dzięki realizacji projektów dofinansowanych przez
Unię Europejską rozwijamy się jeszcze dynamiczniej, intensywnie pracując nad innowacyjnością naszych produktów i rozwojem oferty.
W menu poniżej znajduje się wykaz aktualnie realizowanych projektów przez firmę GroMar®.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych projektów i korzystania z tych usług.

Jeśli poszukujesz funduszy na realizację projektów, zgłoś się do nas, a pozyskamy je dla Ciebie.

Pieniądze

aktualne projekty

 

Projekt pn. „Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem szkoleń” realizowany przez firmę GroMar® Sp. z o.o. polega na zakupie i wdrożeniu systemu informatycznego B2B w systemie Cloud Computing, automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń (e-learningowych i gamelearningowych) w warstwie technologicznej, a także w zakresie nadzoru projektu i kontrolingu rozliczeń pomiędzy firmą GroMar® Sp. z o.o. a Partnerami.

Czytaj dalej

Rozszerzona rzeczywistość (AR)

Opracowanie przez GroMar® Sp. z o.o. rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości nr umowy o dofinansowanie RPLD.01.02.02-10-0022/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Cel projektu: opracowanie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych zwiększających efektywność procesu edukacyjnego przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality). Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych usług polegających na
udostępnieniu funkcjonalności nowego środowiska edukacyjnego klientom oraz tworzeniu przy jego wykorzystaniu szkoleń opartych na technologii AR.

Okres realizacji: od 01.01.2018 do 30.06.2019

Nazwa Beneficjenta: GroMar Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1.009.600,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 605.760,00 zł

Czytaj dalej

Internacjonalizacja

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, który pozwoli mu wejść na nowe rynki zbytu za granicą. Z związku z powyższym Wnioskodawca zamierza w ramach niniejszego wniosku zakupić usługę doradczą, w ramach której opracowany zostanie nowy model biznesowy.

Czytaj dalej

Internacjonalizacja – II etap

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GroMar Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego
Czytaj dalej

Abstrakty

„Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły ogólnokształcące wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych w zakresie nauczania języka angielskiego

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 435 501,36 zł

 
Okres realizacji: od 2017-11-06 do 2018-08-31
 

Nazwa Beneficjenta:
GroMar Spółka z o.o. – Partner Wiodący
Englishsquare.pl Spółka z o.o. – Partner 1
Centrum Nauki i Biznesu Żak Spółka z o.o. – Partner 2

Czytaj dalej

E-zasoby z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Cel ogólny projektów:
– przygotowanie do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
– Przygotowanie do samozatrudnienia we wskazanych branżach gospodarczych
– rozwijanie aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lider Projektu: GroMar Sp. z o.o.
Partner Projektu: Politechnika Łódzka

Okres realizacji: od 2017-10-01 do 2018-08-31

1. POWR.02.15.00-00-1021/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (I) – obszar 1A: branża fryzjersko-kosmetyczna i chemiczno-ceramiczno-szklarska; branża poligraficzno-fotograficzna; branża drzewno-meblarska
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 275 000,00 zł

2. POWR.02.15.00-00-1022/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (II) – obszar 2A: branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa; transportowo-spedycyjno-logistyczna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 250 000,00 zł

3. POWR.02.15.00-00-1023/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (III) – obszar 3A: branża skórzano-obuwnicza; włókienniczo-odzieżowa
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł

4. POWR.02.15.00-00-1005/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora budowlanego – obszar 4B: branża budowlana; drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000,00 zł

5. POWR.02.15.00-00-1024/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora elektryczno-ekonomicznego (obszar 5E) oraz sektora artystycznego (obszar 5S)
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 zł

6. POWR.02.15.00-00-1025/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora mechanicznego – obszar 6M: branża mechaniczna – mechanika precyzyjna; mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 325 000,00 zł

7. POWR.02.15.00-00-1026/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora górniczo-hutniczego – obszar 7G: branża górniczo-wiertnicza; hutniczo-odlewnicza
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 175 000,00 zł

8. POWR.02.15.00-00-1027/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora rolno-leśnego – obszar 8R: branża leśno-ogrodnicza; rolno-hodowlana
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 200 000,00 zł

9. POWR.02.15.00-00-1028/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora turystyczno-gastronomicznego – obszar 9T: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna; spożywcza
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł

10. POWR.02.15.00-00-1029/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora medyczno-społecznego
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000, 00 zł

E-materiały dydaktyczne do matematyki

Tytuł projektu:
„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6033/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych dla uczniów /uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 736 660,90 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 1
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 2
ASENTIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner 3
OCTOPUSVR Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi– Partner 4
DOUBLE DARE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 5

E-materiały dydaktyczne do informatyki

Tytuł projektu:
„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6034/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu informatyka, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 638 061,10 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 1
ASENTIA Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie – Partner 2
OCTOPUSVR Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
DOUBLE DARE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 4

E-materiały dydaktyczne do chemii

Tytuł projektu:
„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6045/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu chemia, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 646 270,40 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 1
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 2
ASENTIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner 3
OCTOPUSVR Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 4

skontaktuj się z nami

 

kontakt

Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od GroMar® Sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z GroMar® Sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od GroMar® Sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

kontakt