facebook script

Zrównoważony rozwój — dlaczego jest ważny w biznesie?

Zrównoważony rozwój — dlaczego jest ważny w biznesie?

W XXI wieku wykorzystujemy zasoby planety szybciej, niż jest ona w stanie uzupełnić je w naturalny sposób. Efektem są zanieczyszczania powietrza związane z emisją gazów cieplarnianych i postępujące zmiany klimatyczne, które negatywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie ludzi na całym świecie. Odpowiedzią na ten stan jest zrównoważony rozwój firm, w którym ważny jest szacunek do środowiska i ludzi. Czym jest zrównoważony rozwój w organizacji? W jaki sposób środowiska biznesowe mogą “zarządzać planetą”, aby służyła ona jak najlepiej przyszłym pokoleniom? Sprawdź w tym artykule! 

Zrównoważony rozwój — co to jest?

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development lub sustainability) jest zdolnością społeczeństwa do wzrostu bez wyczerpywania zasobów naturalnych planety, które będą niezbędne w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zaspokojenie potrzeb teraźniejszości z poszanowaniem potrzeb przyszłych pokoleń. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju polega na założeniu, że zasoby naturalne na świecie są wyczerpywalne. Dlatego należy z nich korzystać rozważnie, aby zapewnić ich wystarczającą ilość kolejnym generacjom, bez obniżania obecnej jakości życia. W myśl tej idei, zrównoważone organizacje koncentrują się przede wszystkim na społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywnej ochronie środowiska i równowadze na linii człowiek-natura. 

Podstawowe cele zrównoważonego rozwoju obejmują ograniczenie zużywania zasobów Ziemi, eliminowanie szkodliwych substancji z procesów produkcyjnych, minimalizowanie emisji zanieczyszczeń i dbałość o dobrostan społeczny. Dotyczą również walki z globalnym ociepleniem. 

Jak wskazuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, obecny świat stawia przed rządami państw, instytucjami i firmami znacznie więcej wyzwań, co oznacza, że idea zrównoważonego rozwoju dotyczy szeregu innych zagadnień, tj: 

 • walka ze skrajnym ubóstwem i głodem, 
 • odbudowa gospodarki i edukacji po pandemii Covid-19, 
 • zwiększanie dostępności do niedrogiej i zrównoważonej energii elektrycznej, 
 • wzmocnienie równości płci i pozycji kobiet w gospodarce, 
 • zmniejszenie nierówności w dochodach, 
 • zwiększenie dostępności do infrastruktury transportowej, która ma wspierać rozwój gospodarczy i społeczny, 
 • ochrona społeczeństw przed przemocą, 
 • pomoc krajom najsłabiej rozwiniętym. 

Filary zrównoważonego rozwoju w firmie 

Koncepcję zrównoważonego rozwoju najczęściej dzieli się na 3 najważniejsze filary: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny.

FILAR 1: Zrównoważony rozwój w gospodarce 

Zrównoważone praktyki biznesowe w zakresie ekonomii są najprawdopodobniej najprostsze do wdrożenie w firmie. Aby organizacja stała się zrównoważona ekonomicznie, musi generować przychody i osiągnąć równowagę w celu zapewnienia sobie stabilnej działalności w przyszłości. Ważne jest generowanie zysków zgodnie z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, zamiast zarabiania za wszelką cenę. 

FILAR 2: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska 

Najczęściej poruszanym aspektem w całej koncepcji jest ochrona środowiska. Z perspektywy firm dotyczy ona m.in. redukcji zużycia wody i śladu węglowego, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom czy recyklingu. Ekorozwój wiąże się także eliminowaniem nieefektywnych i szkodliwych procesów w produkcji, a także promowaniem ekologicznych idei. 

FILAR 3: Zrównoważony rozwój a społeczna odpowiedzialność biznesu 

Zrównoważony rozwój społeczny polega m.in. na etycznym traktowaniu pracowników i zapewnieniu im godnych warunków pracy. Można go osiągnąć przykładowo poprzez liczne benefity, możliwość rozwoju i dostęp do programów szkoleniowych, elastyczny czas pracy, wsparcie dla pracujących rodziców czy włączającą kulturę organizacji. Firma zrównoważona społecznie uczciwie opłaca zatrudnione osoby i zapewnia im pracę w bezpiecznym środowisku, co przekłada się na większe zaangażowanie pracowników

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny w firmie? 

Środowiska biznesowe są najczęściej postrzegane poprzez pryzmat zysków finansowych. Jednak wraz ze wzrostem świadomości w zakresie zrównoważonych praktyk w Polsce, coraz więcej mówi się o wdrażaniu standardów ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), podejściu wellbeing oraz komunikowaniu konkretnych wartości reprezentowanych przez pracodawców. W praktyce działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem to obecnie “must have” dla każdej organizacji, która chce liczyć się na rynku. 

Standardy ESG pozwalają organizacjom lepiej zrozumieć wpływ ich działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne. Firmy, które troszczą się o świat wokół siebie oraz budują partnerskie relacje z pracownikami i otoczeniem biznesowym, uznawane są za stabilne i mają większe szanse na przetrwanie.  

W obecnych czasach zrównoważony rozwój w firmie jest niezwykle ważny w kontekście przyciągania najlepszych, wykwalifikowanych talentów. Znaczna część pracowników, głównie tych z pokolenia Z, docenia politykę zrównoważonego rozwoju w organizacji i żywi uznanie dla pracodawców, którzy mają misję i chcą w pozytywny sposób wpływać na przyszłość. 

Dodatkowo zrównoważony rozwój w firmie niesie za sobą szereg innych korzyści m.in.:  

 • wzmacnia wizerunek marki i buduje przewagi konkurencyjne, 
 • sprawia, że organizacja łatwiej dostosowuje się do regulacji prawnych w zakresie ESG, 
 • umożliwia redukcję kosztów i zwiększa produktywność, 
 • przyciąga nowych inwestorów, 
 • zaspokaja potrzeby świadomych konsumentów, 
 • zapewnia przychylność opinii publicznej. 

Zrównoważony rozwój — przykłady działań

Polityka zrównoważonego rozwoju w firmie może obejmować bardzo prozaiczne działania wewnętrzne, jak i całe kampania CSR, które promują np. zrównoważony rozwój lokalny. Oto wybrane przykłady działań, które chętnie wdrażają firmy, aby lepiej dbać o środowisko i ludzi. 

Sprawny recykling 

Jeśli chcesz, aby Twoja organizacja była postrzegana jako zrównoważona i odpowiedzialna społecznie, z pomocą przychodzą Ci praktyki proekologiczne. Wiele firm decyduje się w tym zakresie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która minimalizuje zużycie surowców i powstawanie odpadów. Jednak recykling to też szereg drobnych działań wśród samych pracowników, które mogą być z powodzeniem promowane przez firmę. Może to być m.in. polityka paperless lub znaczące ograniczenie zużycia papieru, oszczędzanie wody, a nawet zachęcanie zespołów do dojeżdżania do pracy rowerem lub komunikacją miejską. 

Ekologiczne zmiany w miejscu pracy nie będą jednak miały szans na realizację, jeśli zaangażowanie pracowników będzie nikłe. Dlatego przed ekologiczną transformacją, warto przeszkolić cały zespół, inwestując w szkolenia stacjonarne i e-learning, wzmacniając przekaz grami szkoleniowymi i wspólnymi akcjami CSR.

Wewnętrzne programy rozwojowe  

Podnoszenie kwalifikacji, lifelong learning i zdobywanie kompetencji przyszłości od dłuższego czasu wymieniane są jako główne trendy pracownicze. Jak wynika z 51. edycji badania Monitor Rynku Pracy, już 43% pracowników oczekuje od przyszłego pracodawcy możliwości rozwoju zawodowego. Odpowiedzią na te potrzeby może być zrównoważone podejście do zasobów ludzkich, które gwarantuje stałe poszerzanie wiedzy i zmniejszanie luk kompetencyjnych

Z pomocą przychodzą tutaj nowoczesne programy L&D, dostępne na platformach e-learningowych w formule on demand, które odpowiadają na aktualne potrzeb szkoleniowe, a nawet je wyprzedzają. 

Elastyczne modele pracy

Chociaż firmy na całym świecie różnie podchodzą do elastycznych modeli pracy, praca zdalna, praca hybrydowa czy 4-dniowy tydzień pracy to rozwiązania, które cały czas wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Praca zdalna wiąże się z redukcją czasu przeznaczanego na dojazdy do biura, a co za tym idzie redukcją emisji gazów cieplarnianych. Dokonując wyborów przyjaznych środowisku, tj. mniejsze zużycie papieru i zmniejszone korzystanie z ogrzewania, oświetlenia czy klimatyzacji, pracownicy zdalni mogą mieć wpływ na jakość powietrza wokół siebie. Nowe modele pracy pozwalają pracownikom na działanie z większą swobodą i osiąganie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Cyfryzacja 

Zrównoważony rozwój jest podejściem, którego postęp w dużej mierze zależy od digitalizacji. Właśnie dlatego wiele nowoczesnych firm decyduje się na stałe podążanie za trendami cyfrowymi, pomaga im w osiągnięciu długofalowego sukcesu. 

Dzięki synergii technologii z ideą zrównoważonego rozwoju, firmy mogą szybciej dostrzec słabe punkty aktualnych procesów biznesowych oraz lepiej oszczędzać energię i zasoby. Co więcej, monitoring cyfrowy, zbieranie danych i ich analiza pozwalają na ulepszanie gospodarki obiegu zamkniętego i innych ekoprojektów, co wiąże się z większą wydajnością. Z kolei nowoczesna i przemyślana edukacja, przykładowo z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników, zapewnia odpowność firmy na nieoczekiwane zdarzenie, np. wycieki danych, i realnie wspiera walkę z cyberprzestępczością.

Jak pokazują dane z badania „Innowacyjne środowisko pracy” przeprowadzonego przez Antal i Sodexo, aż 85% firm ocenianych jako innowacyjne wykazuje troskę o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Oznacza to, że cyfryzacja i ekorozwój zdecydowanie idą ze sobą w parze. 

Kultura inkluzywna 

Jedną z praktyk zrównoważonego rozwoju w firmie jest budowanie kultury opartej na różnorodności i inkluzywności. Miejsce pracy, w którym każdy pracownik czuje się doceniany i szanowany, bez względu na wiek, pochodzenie, wyznanie czy stan zdrowia, jest kluczem do tworzenia przestrzeni zawodowej, do której ludzie chętnie chodzą każdego dnia. Firma podejmująca takie działania może stać się w ten sposób wiarygodnym pracodawcą, przyciągającym najlepszych specjalistów, którzy zostaną z nim na dłużej. 

Wsparcie zdrowia pracowników 

Dbałość o kondycję psychiczną pracowników staje się coraz istotniejszą kwestią w ESG i odpowiedzialności społecznej firm. Z raportu “Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” autorstwa Poradni Zdrowia Psychicznego HARMONIA oraz Grupy LUX MED wynika, że blisko 65% pracowników w Polsce często martwi się o swoją przyszłość i obawia się utraty pracy lub zdrowia. Co więcej, ponad 96% respondentów jest zdania, że pracodawcy powinni decydować się na wspieranie zdrowia psychicznego osób zatrudnionych poszerzając zakres działań w obszarze wellbeing w długotrwałej perspektywie. 

Jeśli chcesz tworzyć zrównoważone środowisko pracy, pomyśl o psychoedukacji pracowników, coachingu zawodowym czy pakietach medycznych obejmujących psychoterapię. Pomocna może być także konkretna kultura organizacyjna, która zapobiega mobbingowi i nierównościom płacowym oraz opiera się na empatii i współdziałaniu, zamiast na rywalizacji. 

Polityka zrównoważonego rozwoju w Twojej firmie

Aktualne realia rynkowe sprawiają, że wiele właścicieli i zarządów firm stara się, aby ich biznes był bardziej innowacyjny i zrównoważony. Wiąże się to z koniecznością optymalizacji kosztów, zapowiedziami regulacji prawnych w zakresie ESG czy coraz większymi oczekiwaniami ze strony inwestorów i pracowników. Politykę zrównoważonego rozwoju w firmie warto wdrażać etapami, zaczynając od promocji całej idei wewnątrz organizacji. 

Potrzebujesz dedykowanych szkoleń e-learningowych i angażujących projektów multimedialnych, aby jak najlepiej przekazać cele firmy pracownikom i inwestorom? 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić!

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami